FORMATMALL
GLOBAL CSS
FÄRGER
ANIMATIONER
MEDIEFRÅGA
AVSTÅNDSSYSTEM
Hälsa och livsstil

Ojämlik obesitasbehandling i Stockholms län

__wf_reserverad_ärva

Ojämlik obesitasbehandling i Stockholms län

Denna rapport belyser problematiken kring obesitasbehandlingen i Stockholms län, Sverige, med fokus på ojämlikheter i diagnostik och behandling.

Obesitas, en växande folkhälsoutmaning, behandlas vanligen genom livsstilsrådgivning, läkemedel eller kirurgi, med kirurgi som den mest effektiva metoden. Studien använder data från VAL-databaserna och Statistiska Centralbyrån, inklusive självrapporterad obesitas från 2018 års folkhälsoenkät.

Resultaten visar en betydande underdiagnostisering av obesitas, där endast 40 procent får en diagnos, och en lägre diagnosfrekvens hos män. Behandling ges till 64 procent av de diagnostiserade, med rådgivning som det vanligaste alternativet. Ojämlikheter i vården framträder tydligt, med skillnader i diagnostik och behandling baserat på kön, ålder, födelseland och inkomst. Särskilt märkbart är det lägre behandlingstaket för personer födda utanför Norden och för låginkomsttagare, samt längre väntetid för operation för låginkomsttagare.

Rapporten diskuterar potentiella orsaker till denna ojämlikhet, såsom stigmatisering, ekonomiska skillnader och kunskapsbrister hos vårdpersonal. För att åtgärda dessa brister föreslås ökad diagnostik, jämlikare läkemedelsbehandling, fortbildning för vårdpersonal, och stärkta förebyggande insatser. Vidare studier rekommenderas för att utforska orsakerna till bristande behandling och rollen av privat vård.

Sammanfattningsvis lyfter rapporten fram behovet av en mer jämlik och effektiv hantering av obesitas i Stockholms län, med fokus på att övervinna nuvarande hinder i vården.

Källa:  Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. Referera till rapporten enligt: Schäfer Elinder L, Fors S, Karnehed N, Tynelius P. Den ojämlika obesitasvården. Stockholm: Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm; 2022. Rapport 2022:3.

Läs rapporten i sin helhet på https://www.folkhalsoguiden.se/

Artikel granskad av:
Jonas Svensson
November 15, 2023

Fler artiklar

__wf_reserverad_ärva
Hälsa och livsstil
Förstå viktökning: Genetikens, livsstilens och den interna termostatens roll

Börja din viktminskningsresa med Yazen idag

Allt du behöver göra är att skapa ett konto och svara på några frågor om din hälsa

Kom igång
Kom igång
Kom igång