FORMATMALL
GLOBAL CSS
FÄRGER
ANIMATIONER
MEDIEFRÅGA
AVSTÅNDSSYSTEM

Användarvillkor

__wf_reserverad_ärva

§ 1. INTRODUKTION

Dessa villkor gäller för yazen.se och tillhörande app. Läs igenom alla villkor noggrant innan du fortsätter. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Yazen Health AB med organisationsnummer 559315-6234. Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte beviljas, och webbplatsen och dess tjänster kommer inte att vara tillgängliga i en sådan situation.
Om du vill säga upp det ingångna avtalet kan det göras på följande sätt:
Kontakta kundtjänst och begär att få ditt konto avslutat.
Nedanstående villkor kan komma att ändras. Innan ändringar träder i kraft kommer användarna att meddelas på följande sätt: Ändringar av villkoren publiceras på yazen.se och i Yazen-appen och träder i kraft för dig som användare 30 dagar efter ändringen när du använder tjänsten eller på annat sätt accepterar de nya villkoren.

§ 2. SYFTE

Syftet med webbplatsen är följande: Yazen utvecklar en digital tjänst där patienter får diagnostik och behandling från läkare och andra specialister som dietister och psykologer.

§ 3. ÄGANDERÄTT TILL WEBBPLATSEN

Webbplatsen ägs och drivs av Yazen Health AB som juridisk person med säte i Lund.

§ 4. ANVÄNDARVILLKOR

a) Webbplatsen och dess innehåll är tillgängliga för alla personer över 18 år som lagligen kan ingå avtal.
b) Ytterligare skyldigheter för användarna:

För att kunna använda vår tjänst måste du ladda ner vår Yazen-app. För att få adekvat vård och råd måste du sanningsenligt svara på frågor om din hälsa, sjukdomar, aktuella symtom och mediciner i appen, liknande ett vanligt läkarbesök. I vissa fall kan du också behöva gå och ta blodprover på en av de testanläggningar vi samarbetar med. Om du upplever en akut sjukdom under din vård hos oss måste du kontakta en annan vårdgivare och söka akutvård. Det är också användarens ansvar att kontakta Yazen om detta inträffar.

Jag förstår och accepterar att ett team av professionella vårdgivare, inklusive läkare, psykologer, dietister, personliga tränare och tränare, kan samarbeta för att tillhandahålla omfattande och holistisk vård för min hälsa och välbefinnande. Jag är medveten om att varje medlem i vårdteamet kommer att hantera min personliga information med fullständig konfidentialitet och i enlighet med tillämpliga lagar om patientintegritet och dataskydd. Jag samtycker till att dessa vårdgivare delar relevant information och kommunicerar med varandra för att samordna min vård och optimera resultaten.

§ 5. SEKRETESSPOLICY

a) Webbplatsen åtar sig att följa den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), som bland annat syftar till att skydda individers grundläggande rättigheter och friheter.b) Personuppgifter som kan behandlas Genom att acceptera dessa villkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande: Användarens namn, e-postadress, personnummer och hälsostatus.c) Hur personuppgifterna kommer att bearbetasPersonuppgifterna kommer att behandlas för följande syften: All information vi samlar in blir en del av din medicinska journal. All information klassificeras som konfidentiell enligt lagen om medicinska journaler. Dina svar och resultat kommer att behandlas som en medicinsk procedur så att obehöriga inte kan komma åt dem.d) Tredjepartsanvändares personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part såvida det inte krävs enligt tvingande lagar eller myndighet.e) Period för vilken personuppgifterna kommer att lagras Personuppgifterna får endast lagras så länge som det är nödvändigt för ändamålsen.f) KrypteringWebbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs säkert och konfidentiellt genom att kryptera informationen.g) Användarnas rättigheter

Rätt att registrera utdrag

Efter att ha gett sitt samtycke har användaren rätt att få ett registerutdrag som bekräftar om deras personuppgifter behandlas. Om personuppgifterna behandlas har användarna rätt att få tillgång till dem.
Ett registerutdrag begärs av vårt dataskyddsombud via e-post på dpo@yazen.com.
Registerutdraget lämnas skriftligt, antingen digitalt eller per post.

Rätt till information och rätt till rättelse

Efter att ha gett sitt samtycke har användaren rätt att kontakta Yazen Health AB för att få reda på vilka personuppgifter som lagras och för att få felaktig information rättad. Om någon information saknas har användarna också rätt att komplettera den.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall kan en person vars personuppgifter berörs kräva att behandlingen av deras personuppgifter begränsas. Detta är till exempel fallet när den berörda personen redan har begärt rättelse på grund av felaktig information. Under denna tid kan behandlingen av felaktig information också begränsas.

Dataportabilitet

I vissa fall har en person som lämnat sina personuppgifter rätt att få dem överförda till en annan tjänsteleverantör, till exempel en medietjänst. Den första mottagaren av personuppgifterna måste sedan underlätta sådan överföring.

Rätt att göra invändningar

I vissa fall har en person rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter. Detta gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som en del av myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Rätt till radering

Användare har rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag från denna rätt, men i följande fall måste uppgifterna raderas.
Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in.
Om samtycke återkallas.
Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren invänder mot det.
Om det inte finns några berättigade skäl som väger tyngre än individens intresse av att radera informationen
Om personuppgifterna har behandlats olagligt, Om radering krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet.

Om en användare vill få sina personuppgifter raderade bör de kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på dpo@yazen.com.

Automatiserat beslutsfattande

Användare samtycker till vissa automatiserade beslutsfattande som är nödvändiga för att tjänsten ska fungera som förväntat.

Identifiering

Om en användare begär information eller begär att informationen raderas, måste personen tillhandahålla identifiering för att verifiera sin identitet.

Klagomål

Om en användare anser att deras personuppgifter behandlas i strid med GDPR på webbplatsen kan ett klagomål i första hand lämnas in till oss och i andra hand till Datainspektionen.

Skadestånd

I en situation där en användares personuppgifter har behandlats i strid med GDPR kan det finnas rätt till skadestånd. Skadeståndstalan kan väckas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.

§ 6. KAKOR

Webbplatsen använder cookies. Detta innebär att information kan lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbplatsen. Syftet med detta är att webbplatsen ska känna igen en användares enhet, generera statistik och förbättra användarupplevelsen. En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsenhet utan att lagra personuppgifter. Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. Beständiga cookies lagras under en längre tid och kan till exempel användas för att visa användarinnehåll som kan ha missats tidigare. Sessionscookies raderas när webbplatsen/webbläsaren stängs. Denna typ av cookies kan lagra information som språkinställningar och förhindra att användare måste välja den igen varje gång de navigerar genom webbplatsen.Tredjepartscookies kan också användas på webbplatsen, dvs. cookies som placeras av externa parter. Cookies används på webbplatsen för följande syften: Vi använder cookies, inklusive Google Analytics, för att förstå hur våra besökare använder webbplatsen och för att anpassa våra marknadsföringsinsatser.En person som vill undvika cookies eller vill bli meddelad innan de lagras kan ändra denna inställning i sin enhets inställningar.

§ 7. ANVÄNDARNAS AVTALSBROTT

En användare som bryter mot dessa användarvillkor kommer att hanteras enligt följande: Kontot kommer att avslutas omedelbart.

§ 8. ANSVARSFRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Yazen Health AB, ägare till webbplatsen yazen.se och tillhörande appar, frånsäger sig följande juridiska skyldigheter: Yazen är integrerad med tredjepartsapplikationer och tjänster (”tredjepartsapplikationer”) för att göra tjänsten tillgänglig för dig. Dessa tredjepartsapplikationer kan ha sina egna användarvillkor och sekretesspolicyer. Du förstår och accepterar att Yazen inte stöder och inte ansvarar för beteende, funktioner, eller innehåll i någon tredjepartsapplikation.

§ 9. JURISDIKTION

Webbplatsen yazen.se och tillhörande appar drivs från Sverige och användarvillkoren regleras av svensk lag.

§ 10. TVIST, TILLÄMPLIG LAG OCH YTTRANDEN

För Villkoren (inklusive denna punkt) ska svensk lag tillämpas. Tvister på grund av Villkoren ska avgöras av allmän svensk domstol. Kunden har möjlighet att lämna kommentarer om vården direkt till Yazen. Kunden har lagstadgad rätt att vända sig till Inspektionen för vård och omsorg.

§ 11. KONTAKT

För frågor om webbplatsen och dess innehåll kan vi nås på följande sätt: Via vårt kontaktformulär.
För frågor om behandling av personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud.
Om en användare vill få sina personuppgifter raderade bör de kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på dpo@yazen.com.
Version: v1 (2022-06-08)”