FORMATMALL
GLOBAL CSS
FÄRGER
ANIMATIONER
MEDIEFRÅGA
AVSTÅNDSSYSTEM

Användarvillkor

__wf_reserverad_ärva

1. TILLÄMPNING

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller mellan Yazen Health AB med organisationsnummer 559315-6234, och adress Spolegatan 22, 222 20 Lund (”Yazen”) och dig som användare (”Användaren” eller ”Du”) av den tjänst (”Tjänsten”) som beskrivs. Genom att ladda ner Yazen applikationen (”Appen”) och använda Tjänsten godkänner du dessa Allmänna Villkor.
Dessa Allmänna Villkor gäller även i samband med ditt besök av webbplatsen yazen.se (”Webbplatsen”).
Dessa Allmänna Villkor vänder sig i första hand till Användare som är bosatta i Sverige.

2. OM TJÄNSTEN

Yazen är ett svenskt bolag som tillhandahåller en digital tjänst för viktnedgång. Yazen är registrerad som vårdgivare i Sverige, vilket innebär bl.a. att man befinner sig under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) samt att erforderliga försäkringar (inklusive men inte uteslutande patientskadeförsäkring) är tecknade i Sverige. I Tjänsten kombineras medicin med stöd för kost, träning och mental hälsa.
Du tas emot av en sjuksköterska och får berätta om dina behov, varefter en läkare avgör om Tjänsten passar dig för att gå vidare med utredningen. Därefter genomförs en kartläggning av din hälsa, inklusive provtagning och ifyllande av hälsoformulär. Du träffar sedan en läkare digitalt och ni tar tillsammans ställning till behandling.

3. ANVÄNDARREGISTRERING

För att kunna använda Tjänsten måste Användaren ladda ner Appen och identifiera sig med hjälp av BankID samt registrera sina användaruppgifter i samband med att man skapar ett konto första gången man väljer att använda Tjänsten. Därefter kan man logga in med hjälp av BankID för att använda Tjänsten.
Du måste vara minst 18 år för att vara registrerad användare och nyttja Tjänsten. Nyttjandet får endast avse konsultation avseende dig själv, det är med andra ord inte tillåtet att använda Tjänsten för annan persons räkning.

4. ANVÄNDARENS ANSVAR

För att få adekvat vård och råd måste Användaren sanningsenligt svara på frågor om sin hälsa, sjukdomar, nuvarande symptom och läkemedel, som vid ett sedvanligt läkarbesök. Användaren kommer också i vissa fall att behöva gå och ta blodprover på en av de provtagningsenheter som Yazen samarbetar med.
Om du, under tiden som du får vård av Yazen, drabbas av akut sjukdom måste du kontakta annan vårdgivare och söka akutvård. Det är också viktigt att du informerar Yazen om detta.
Du ska förvara personlig och användarspecifik information, såsom användaridentitet och lösenord, på ett betryggande sätt och inte avslöja denna information för någon obehörig. Som Användare ansvarar du för all aktivitet som sker genom ditt användarkonto. Om du misstänker eller borde misstänka att sådan information kommit till någon obehörigs kännedom eller på annat sätt missbrukats, är du skyldig att omedelbart vidta åtgärder för att begränsa dennes tillgång till Tjänsten samt omedelbart informera Yazen på följande mailadress: support@yazen.se
Du är skyldig att, utöver dessa Allmänna Villkor och eventuella instruktioner som Yazen från tid till annan publicerar på Webbplatsen, iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av Tjänsten. Du får inte använda Tjänsten på sådant sätt att Yazen eller annan drabbas av olägenhet eller skada.


5. OTILLÅTEN ANVÄNDNING

Användning av Tjänsten ska ske i enlighet med vid var tid tillämpliga användarvillkor, policyer, instruktioner etc. Det är förbjudet att filma videomöten och konsultationer med vårdpersonal hos Yazen, samt att sprida sådant material på något sätt. Yazen förbehåller sig rätten att utan föregående varning eller meddelande, tillfälligt eller permanent stänga av Användare vid misstanke om missbruk av Tjänsten eller vid misstanke om att en Användare bryter mot våra Allmänna Villkor, policyer eller andra instruktioner som givits i samband med användandet av Appen.

Yazen förbehåller sig också rätten att utan föregående varning eller meddelande tillfälligt eller permanent stänga av Användare vid misstanke om att en Användare bryter mot tillämplig lagstiftning eller att en Användare använt Appen på ett otillåtet sätt. Vid olaglig eller otillåten användning av Appen eller Tjänsten är du som Användare skyldig att kompensera och ersätta Yazen för all eventuell skada som åsamkas Yazen, inklusive men inte begränsat till ombudskostnader, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje part.

En tillfällig eller permanent avstängning av en Användare i enlighet med våra Allmänna Villkor ger Yazen rätt att säga upp Användarens tillgång till Tjänsten i enlighet med vad som framgår avseende uppsägning i dessa Allmänna Villkor.


6. ANSVARSBEGRÄNSNING  

Yazen strävar efter att Tjänsten ska ha hög tillgänglighet men ansvarar inte för avbrott i tillgängligheten som orsakas av fel i Användares hårdvara, övrig utrustning, anslutande nätverk eller programvara. Yazen ansvarar inte heller för programvara som utgör en tredjepartsprodukt, för virus eller för annat säkerhetsangrepp.
Yazen förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillgängligheten för systemunderhåll och service, t.ex. buggrättningar och uppgraderingar.
Yazen ansvarar inte för innehåll som länkat till eller från Tjänsten, Appen eller Webbplatsen.
Yazens eventuella ansvar ska vara begränsat till den sammanlagda summan av avgifter som den drabbade Användaren har erlagt.


7. PRIS OCH BETALNING

Användaren förbinder sig att i samband med användandet av Tjänsten erlägga de avgifter som anges på Webbplatsen eller som på annat sätt överenskommits i samband med att Användaren tecknade sin prenumeration för Tjänsten
Yazen använder Stripe som betaltjänst. Användaren betalar med bankkort en månad i förskott.
Yazen förbehåller sig rätten att ändra betaltjänst samt att när som helst höja sina avgifter eller att införa nya avgifter, efter att senast trettio (30) dagar dessförinnan ha underrättat Användaren härom genom att meddela sådana ändringar på Webbplatsen eller på annat sätt informera Användaren. Användaren har efter sådant meddelande eller information rätt att säga upp Tjänsten i enlighet med vad som föreskrivs i punkt 13.
För det fall läkemedel skrivs ut som en del av behandlingen ingår kostnaden för dessa inte i kostnaden för Tjänsten, utan det är en kostnad som Användaren får betala separat.

8. AVTALSTID OCH ÅNGERRÄTT  

Avtalet mellan Yazen och Användaren inklusive dessa Allmänna Villkor gäller så länge Användaren använder Tjänsten eller Webbplatsen. Användaren binder normalt upp sig på en prenumeration av Tjänsten med en bindningstid om tre (3) eller sex (6) månader. Dessa bindningstider kan dock komma att ändras av Yazen från tid till annan.
Om parterna kommit överens om en viss bindningstid upphör detta avtal inklusive Allmänna Villkor att gälla när bindningstiden gått ut, utan föregående uppsägning. Användaren kan då avsluta sitt konto genom ”avsluta konto” funktionen i Appen.
Användaren har ångerrätt såtillvida att den har möjlighet att frånträda detta avtal genom att inom fjorton (14) dagar från det att avtal ingåtts och de Allmänna Villkoren börjar gälla, meddela Yazen att man önskar frånträda avtalet. För att göra detta ska Användaren skicka ett skriftligt meddelande om att denna vill frånträda avtalet till support@yazen.se eller genom att använda Konsumentverkets standardformulär för utövande av ångerrätt som återfinns här.
Användaren har dock inte rätt att frånträda avtalet för sådan del av avtalet som redan fullgjorts med Användarens samtycke, exempelvis tagning av blodprover och läkarbedömning, eller för digitalt innehåll som Användaren redan givits tillgång till eller påbörjat nedladdning/uppspelning av. Om tagning av blodprover och läkarbedömning skett ska Användaren fullgöra betalning för den delen av Tjänsten.

9. PERSONUPPGIFTER OCH COOKIES

För information om hur Yazen behandlar dina personuppgifter hänvisas till Yazen Integritetspolicy.
För information om hur Yazen använder cookies hänvisas till Yazen Cookiepolicy.

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Samtliga immateriella rättigheter kopplade till Tjänsten (inklusive men inte begränsat till den tekniska lösningen och innehållet däri) samt däri publicerat material, Yazens varumärke, samt allt övrigt material som tillhandahålls av Yazen tillhör Yazen med ensamrätt. All kopiering, ändring, överlåtelse eller annan användning av Yazens immateriella rättigheter som inte uttryckligen tillåts enligt dessa Allmänna Villkor är förbjuden och kan anses vara brottsligt. Yazen förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid otillåten användning av dess immateriella rättigheter.
Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av Yazens tillhandahållande av Tjänsten ska tillfalla Yazen med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar en rätt att fritt ändra, vidare överlåta och vidare upplåta sådana resultat.
För det fall Användaren publicerar eller på annat sätt för in olämpligt innehåll i Tjänsten, exempelvis stötande material, förbehåller sig Yazen rätten att ta bort sådant innehåll samt stänga av Användaren från Tjänsten.

11. FORCE MAJEURE

Om Yazens fullgörande av sina åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Yazen inte kunnat råda över, såsom men inte uteslutande strejk, arbetstvist, eldsvåda, olyckshändelser, krig eller krigsfara, terroristattack, naturkatastrof, inskränkningar i energitillförseln, myndighetsutövning, ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelser, driftstopp i allmänna kommunikationssystem samt fel eller förseningar i tjänster från leverantör/underleverantör på grund av här angivna omständigheter, som Yazen inte skäligen förväntas räkna med och vars följder Yazen inte skäligen kunnat undvika eller övervinna, ska detta utgöra befrielsegrund som innebär befrielse från skadestånd eller andra påföljder.


12. UPPSÄGNING AV TJÄNSTEN

Användaren förbinder sig i samband med tecknande av Tjänsten att prenumerera på Tjänsten under viss bindningstid enligt vad som framgår i samband med att Tjänsten ingås.
Vid meddelande från Yazen om höjning av pris eller annan villkorsändring har Användaren rätt att under bindningstiden avsluta sin prenumeration på Tjänsten omedelbart genom att inom trettio (30) dagar från det att Yazen skickat meddelande om höjning av avgift eller villkorsändring frånträda avtalet och avsluta sin prenumeration. I händelse av att en Användare önskar avsluta sin prenumeration ska skriftligt meddelande skickas till Yazen genom support@yazen.se.

13. MEDDELADEN

Användaren ska uppge den e-postadress och det telefonnummer som Användaren önskar att Yazen ska skicka information såsom bekräftelser, påminnelser och andra meddelanden till. Användaren ska omgående meddela Yazen om eventuella ändringar i sina kontaktuppgifter. Ett e-postmeddelande anses ha kommit mottagaren tillhanda när mottagandet bekräftats. Yazen kan lämna information till Användaren dels genom e-post till den av Användaren registrerade e-postadressen eller SMS till registrerat telefonnummer, dels genom notiser på Webbplatsen.  

14. ÄNDRINGAR

Yazen förbehåller sig rätten att ändra omfattning och funktion av Tjänsten. Sådana förändringar kommer att meddelas Användaren via Webbplatsen och/eller via e-post.
Yazen förbehåller sig vidare rätten att ensidigt göra ändringar i dessa Allmänna Villkor. En ny version av de Allmänna Villkoren gäller från den tidpunkt som anges i dem Allmänna Villkoren och blir gällande gentemot Användaren när Användaren efter sådan tidpunkt använder Tjänsten eller på annat sätt godkänner de nya Allmänna Villkoren. Den senaste och gällande versionen skall alltid återfinnas på Webbplatsen.

15. LAGVAL, TVIST OCH KLAGOMÅL

Svensk rätt är tillämplig på dessa Allmänna Villkor och tvister med anledning av dem ska avgöras av svensk allmän domstol.
Har du invändningar, klagomål eller synpunkter på Tjänsten ber vi dig kontakta Yazen på följande e-postadress: support@yazen.se  Du har även möjlighet att vända dig till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) med eventuella klagomål.

16. IKRAFTTRÄDANDE

Dessa Allmänna Villkor gäller från 2024-05-03 och ersätter då samtliga tidigare gällande allmänna villkor avseende Tjänsten.