Användarvillkor

§ 1. INLEDNING
Dessa användarvillkor gäller för yazen.se och tillhörande app. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Yazen Health AB med organisationsnummer 559315-6234.
Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbplatsen och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.
Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:
Kontakta kundtjänst och be om att få ditt konto avslutat.
Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande:
Villkorsändringar publiceras på yazen.se och i appen Yazen och blir gällande för dig som användare 30 dagar efter ändring när du använder tjänsten eller på annat sätt godkänner de nya användarvillkoren.
§ 2. SYFTE
Syftet med webbplatsen är följande:
Yazen utvecklare en digital tjänst där patienter får diagnostik och behandling från läkare och andra specialister som dietister och psykologer.
§ 3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBPLATSEN
Webbplatsen ägs samt hanteras av Yazen Health AB i egenskap av juridisk person med säte i Lund.
§ 4. ANVÄNDARVILLKOR
a) Webbplatsen och dess innehåll är tillgängligt för alla personer över 18 år, som lagligt kan ingå avtal.
b) Användarnas ytterligare skyldigheter:

För att kunna använda vår tjänst måste du ladda ner vår app Yazen. För att få adekvat vård och råd måste du därefter i appen sanningsenligt svara på frågor om din hälsa, dina sjukdomar, nuvarande symptom och läkemedel, som vid ett vanligt läkarbesök. Du kommer i vissa fall också behöva gå och ta blodprover på en av de provtagningsenheter vi samarbetar med.
Om du, under tiden för din vård hos oss, drabbas av akut sjukdom måste annan vårdgivare kontaktas och akutvård sökas. På användarens ansvar ligger också att kontakta Yazen om detta sker.

Jag förstår och accepterar att ett team av professionella vårdgivare, inklusive läkare, psykolog, dietist, personlig tränare och coach, kan samarbeta för att tillhandahålla en omfattande och holistisk vård för min hälsa och välbefinnande.Jag är medveten om att varje medlem av vårdteamet kommer att hantera mina personuppgifter med fullständig sekretess och i enlighet med gällande lagstiftning om patientintegritet och dataskydd. Jag ger mitt samtycke för att dessa vårdgivare delar relevant information och kommunicerar med varandra för att samordna min vård och optimera resultaten.
§ 5. PERSONUPPGIFTSPOLICY
a) Webbplatsen förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.
b) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas
Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande:
Användarens namn, epost, personnummer och hälsotillstånd.
c) Hur personuppgifterna kommer behandlas
Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften:
Alla uppgifter vi samlar in blir en del av din journal. Alla uppgifter är sekretessklassade enligt journallagen. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas som en sjukvårdshandling så att inga obehöriga kan ta del av dem.
d) Tredje man
Användarnas personuppgifter kommer inte lämnas ut till tredje man, om det inte krävs p.g.a. tvingande regler eller myndighetsorder.
e) Period som personuppgifterna kommer sparas
Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.
f) Kryptering
Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.
g) Användarnas rättigheter

Rätt till registerutdrag
Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.
Registerutdrag begärs ut av vårt dataskyddsombud via e-post: dpo@yazen.com.
Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

Rätt till information och rätt till rättelse
Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till Yazen Health AB för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

Rätt till begränsning av behandling
I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas.

Dataportabilitet
I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

Rätt att göra invändningar
I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Rätt till radering
Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
Om samtycket återkallas,
Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,
Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: dpo@yazen.com.

Automatiserat beslutsfattande

Användarna ger samtycke till visst automatiserat beslutsfattande som krävs för att tjänsten ska fungera som förväntat.

Identifiering
Om en användare begär ut information eller begär att information raderas måste personen i fråga identifieras. Detta görs på följande sätt:
Genom uppvisande av legitimation.

Klagomål
Anser en användare att dennes personuppgifter behandlas i strid med GDPR på webbplatsen kan ett klagomål lämnas in i första hand till oss och i andra hand till Integritetsskyddsmyndigheten.

Skadestånd
Vid en situation där en användares personuppgifter har behandlats i strid med GDPR kan det uppstå rätt till skadestånd. En skadeståndstalan kan föras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.
§ 6. COOKIES
Webbplatsen använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbplatsen. Syftet med detta är att webbplatsen ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.
En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbplatsen/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång de klickar sig vidare på webbplatsen.
Det förekommer även tredje mans cookies på webbplatsen, d.v.s. cookies som är placerade av utomstående part.
Cookies används på webbplatsen till följande syfte:
Vi använder cookies för bland annat Google Analytics. Vi använder oss av dessa för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen och anpassa vår marknadsföring.
En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet.
§ 7. ANVÄNDARES AVTALSBROTT
En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillkor hanteras enligt följande:
Kontot kommer att avslutas omgående.
§ 8. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING
Yazen Health AB som äger webbplatsen, yazen.se och tillhörande appar, friskriver sig från följande juridiska ansvar:
Yazen är integrerad med applikationer och tjänster från tredje part ("tredjepartsapplikationer"), i syfte att göra tjänsten tillgänglig för dig. Dessa tredjepartsapplikationer kan ha egna användarvillkor och integritetspolicy. Du förstår och accepterar att Yazen inte står bakom och inte ansvarar för beteenden, funktioner eller innehåll i någon tredjepartsapplikation.
§ 9. JURISDIKTION
Webbplatsen, yazen.se och tillhörande appar, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.
§ 10. KONTAKT
Vid frågor som rör webbplatsen och dess innehåll nås vi på följande sätt:
Via vårt kontaktformulär.

För frågor gällande behandling av personuppgifter ska vårt dataskyddsombud kontaktas.

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: dpo@yazen.com.

Version: v1 (2022-06-08)