FORMATMALL
GLOBAL CSS
FÄRGER
ANIMATIONER
MEDIEFRÅGA
AVSTÅNDSSYSTEM

Varför bara för hälso- och sjukvårdspersonal?

Innehållet på dessa informationssidor riktar sig enbart till dig som är läkare, sjuksköterska eller apotekare, eftersom det gäller behandling med receptbelagda läkemedel.

Bekräfta att du är sjukvårdspersonal (sjukvårdsassistent, sjuksköterska, läkare, psykolog eller annan legitimerad sjukvårdspersonal).

Tillbaka till huvudsidan

Bekräfta och fortsätt

Viktökning, fetma, är ett globalt hälsoproblem

Du är inte ensam

Övervikt och fetma ökar hos både kvinnor och män, och i alla åldrar och är så vanligt förekommande i världen att Världshälsoorganisationen (WHO) talar om en global fetmaepidemi. Sjuklig övervikt eller obesitas som det kallas på fackspråk är en av världens största medicinska utmaningar och ett gigantiskt samhällsproblem. WHO klassade sjuklig övervikt som en kronisk sjukdom 1997 och 2021 gjorde EU samma sak. Det är en tickande bomb som medför stort lidande för de som drabbas, anhöriga och inte minst hela samhället.

Att medelvikten ökar även hos barn och unga är särskilt bekymmersamt eftersom de ska leva i många år med sina extrakilon, och det påverkar kroppen och hälsan i större omfattning. Fetma är en mycket vanlig sjukdom, många experter menar att den bör räknas som kronisk eftersom det är väldigt svårt att gå ner i vikt och behålla en lägre vikt i ett längre perspektiv.


Global övervikt och fetma

Uppskattningarna av globala nivåer av övervikt och fetma (BMI ≥25 kg/m²), även kallat högt BMI i hela World Obesitas Atlas 2023, tyder på att över 4 miljarder människor kan drabbas av 2035, jämfört med över 2,6 miljarder år 2020. Detta återspeglar en ökning från 38% av världens befolkning 2020 till över 50% år 2035 (siffrorna utesluter barn under 5 år).

Endast förekomsten av fosterbarn (BMI ≥30 kg/m²) förväntas öka från 14% till 24% av befolkningen under samma period, vilket drabbar nästan 2 miljarder vuxna, barn och ungdomar år 2035.

Europeiska regionen

Förekomsten av fetma bland barn och ungdomar i den europeiska regionen förväntas öka under perioden 2020—2035, med 14% av flickorna och 21% av pojkarna som förväntas drabbas av fetma år 2035. För vuxna förutspås fetma drabba 35% av alla kvinnor och 39% av alla män år 2035. Den ekonomiska effekten av högt BMI förutspås stiga över 800 miljarder dollar årligen år 2035 (i konstant 2019 års poäng), motsvarande 2,6% av regionens BNP vid den tiden.

Obestity ökar också i Sverige

I Sverige har över en miljon vuxna obesitas, dvs ett BMI över 30. Förekomsten av övervikt och fetma ökar med åldern, från cirka 10 procent bland 4-åringar till 30 procent bland unga vuxna (16–29 år) och upp till 60 procent bland vuxna mellan 45–64 år 2018.

Skillnader regionalt och mellan kön

I alla åldersgrupper finns könsskillnader, men också regionala skillnader i förekomsten av övervikt och fetma.

Stigmatisering på grund av kroppsvikt

Många personer med övervikt eller fetma upplever att de behandlas och bemöts illa, både inom sjukvården och i samhället i stort. Som en reaktion på detta har kroppsaktivism blivit ett fenomen som sprider sig, framför allt i social media. Det finns mycket fördomar om fetma, och hos vissa en bild av att personer som väger för mycket är samhällsbörda, att personer med fetma borde ta tag i sina ätproblem för att inte belasta samhällsekonomin med något som man själv har orsakat. Viktskamning och viktmobbning, vår kultur där en smal kropp signalerar framgång, och den psykologiska pressen från olika håll kan få allvarliga konsekvenser, och till exempel leda till skamkänslor, isolering, psykisk ohälsa och låg självkänsla.

Hunger och mättnad styrs av hormoner

Att göra ännu ett försök att banta innebär – för de flesta som provat ett antal dieter och ett ännu större antal gånger – ofta ännu ett misslyckande, och inte så enkelt som att ”äta mindre och träna mer”. Vi vet idag att det är långt mycket mer komplicerat att kämpa mot hunger och sug. Istället för mer Jojobantning är medicinsk behandling ett stöd för att göra de livsstilsförändringar som krävs för att du ska gå ner i vikt och sedan behålla den lägre vikten. Ny revolutionerande forskning har nu en lösning på detta, och tack vare mediciner som minskar hunger och sug blir det nu lättare för alla som kämpar med att gå ner i vikt. Medicinerna gör inte att du går ner i vikt snabbt, och är ingen quick-fix, utan en metod för att hjälpa dig att ändra vanor i ett långtidsperspektiv. Behandlingen består av hormoner som dämpar hungern och gör dig mer mätt, och att du slipper de ständiga påminnelserna som får dig att vilja äta mer och oftare. Det är tufft att vara hungrig, det är en av de starka drivkrafter som gjort att människan som art har överlevt. Att inte klara av att hålla fast vid beslutet att ändra sina kostvanor, är inget misslyckande – det är helt naturligt att inte klara av att stå emot. Nu finns hopp med hjälp av moderna läkemedel och lätttillgängligt stöd för livstilsförändringar via den digitala vårdgivaren Yazen.

För att få bukt med övervikt i Sverige kan vi på Yazen hjälpa dig med din viktresa och nå ditt mål med en hållbar viktminskning.

Beräkna ditt BMI här.

A scale showing different colors for each BMI step

Ökad hälsa med övervikt

Patienter med obesitas löper en ökad risk för en rad allvarliga hälsoproblem och medicinska tillstånd. Det är viktigt att notera att graden av risk varierar beroende på graden av fetma, individens genetiska predisposition och andra faktorer. Läkarledd medicinsk viktminskning kombinerad med hälsosam kost, motion och andra livsstilsförändringar kan minska dessa risker avsevärt och förbättra den övergripande hälsan.

Fakta

Personer med ett BMI över 40 har bara 50 procents chans att bli 70 år. Många dör i förtid.

Studier gjorda av Novo Nordisk visar  att en av medicinerna, semaglutid,  minskat risken för hjärtinfarkt och stroke med hela 20 procent bland patienter med obesitas.

Enligt New England Journal of Medicine  innebär en viktminskning med 5 procent minskar risken för att få diabetes 2 med 50 procent. Medan en 10 procentig viktnedgång minskar risken med 80 procent.

Här är några av de största riskerna för personer med fetma: ‍

Hjärt- och kärlsjukdomar

Obesitas ökar risken för högt blodtryck, högt kolesterol, hjärtsjukdom och stroke. Fettvävnad kan producera inflammatoriska ämnen som påverkar blodkärlen negativt.

Typ 2-diabetes

Obesitas är en ledande orsak till typ 2-diabetes. Övervikt och fetma påverkar kroppens förmåga att reglera blodsockret, vilket leder till insulinresistens och diabetes.

Sömnapné

Människor med obesitas har en ökad risk för sömnapné, en störning där andningen upprepade gånger störs under sömnen, vilket kan leda till dålig sömnkvalitet och trötthet på dagen.

Fettlever

Fettlever, eller leversteatos, är en sjukdom där onormala mängder fett ansamlas i levern. Obesitas är en vanlig orsak till denna tillstånd och kan leda till leverskador.

Artros

Övervikt belastar lederna, särskilt knän och höfter, vilket ökar risken för artros och andra ledproblem.

Cancer

Vissa former av cancer, inklusive bröst-, tjocktarms- och äggstockscancer, har visat sig vara mer frekventa hos personer med obesitas.

Psykisk ohälsa

Obesitas kan öka risken för depression och ångest. Det kan också påverka självkänslan och kroppsbilden negativt.

Reproduktiva problem

Kvinnor med obesitas kan uppleva problem med fertiliteten och menstruationscykeln. Obesitas under graviditet kan också öka risken för komplikationer.

Andningsproblem

Övervikt kan begränsa lungfunktionen och öka risken för andningsproblem som astma.

För tidig död

Personer med obesitas löper generellt sett en högre risk för för tidig död jämfört med personer med en hälsosam vikt.

Hälsofördelar med viktminskning

Att förlora övervikt kan inte bara ändra ditt utseende utan också revolutionera din hälsa. I tabellen visar vi hälsofördelarna med att gå ner i vikt och hur det kan förbättra din livskvalitet och låta dig motiveras att starta din egen resa mot ett hälsosammare liv.

Hälsovinster vid viktnedgång

0-5% ‍

Minskat blodtryck, förbättrat blodsocker. 5% viktnedgång ger 50% minskad risk att utveckla typ 2 diabetes.

5-10%

Minskad fettlever, minskade artrosbesvär, minskade blodfetter, förbättrad PCOS, minskade besvär av sömnapné, minskade besvär av astma, förbättrad urininkontinens. 10% viktnedgång ger 80% minskad risk att utveckla typ 2 diabetes.

10-15%

Minskad risk för allvarlig fettleversjukdom/cirrhos, Botad sömnapné, Botad artros.

15-20%

Minskad risk för hjärt-kärldöd, Remission av typ 2 diabetes, minskad hjärtsvikt.

Börja din viktminskningsresa med Yazen idag

Allt du behöver göra är att skapa ett konto och svara på några frågor om din hälsa

Kom igång
Kom igång
Kom igång

More articles

Read more  to understand what health benefits you can achieve, what treatment options are available and how you can regulate your appetite.

No items found.

Här är några vetenskapliga referenser som stöder ovannämnda hälsorisker för personer med fetma

Källor

Här är några vetenskapliga referenser som stödjer de tidigare nämnda hälsoriskerna för personer med obesitas:

1. Hjärt- och kärlsjukdomar:

  - Pi-Sunyer, F. X. (2002). Medical hazards of obesity. Annals of Internal Medicine, 136(11), 857-864.

  - Poirier, P., Giles, T. D., Bray, G. A., Hong, Y., Stern, J. S., Pi-Sunyer, F. X., & Eckel, R. H. (2006). Obesity and cardiovascular disease: pathophysiology, evaluation, and effect of weight loss. Circulation, 113(6), 898-918.

Här är en sammanfattning av de två studierna om hjärt- och kärlsjukdomar:

1. Pi-Sunyer (2002) i "Medical hazards of obesity":

Studien belyser de medicinska risker som är förknippade med fetma. Författaren diskuterar att fetma kan öka risken för olika hälsoproblem och sjukdomar, inklusive hjärt- och kärlsjukdomar. Den betonar vikten av att hantera och förebygga fetma för att minska dessa risker.

Studien "Medical Hazards of Obesity" av F. Xavier Pi-Sunyer, publicerad i Annals of Internal Medicine år 2002, syftar till att belysa de medicinska farorna förknippade med fetma. Författaren utforskar och beskriver de hälsorisker och medicinska komplikationer som kan uppkomma på grund av övervikt och fetma.

I studien diskuteras flera viktiga aspekter av fetma och dess påverkan på hälsan. Författaren tar upp följande punkter:

  1. **Hälsoeffekter:** Pi-Sunyer granskar de många medicinska problem som kan uppstå som ett resultat av fetma. Detta inkluderar sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, högt blodtryck, sömnapné, ledbesvär, och vissa typer av cancer.
  2. **Riskökning:** Studien betonar att risken för dessa sjukdomar och hälsoproblem ökar proportionellt med graden av fetma. Det innebär att personer med högre kroppsmasseindex (BMI) har en större risk att drabbas av dessa sjukdomar.
  1. **Patofysiologi:** Författaren diskuterar de biologiska och fysiologiska mekanismer som kopplar fetma till ökad risk för sjukdomar. Det innefattar ändringar i insulinresistens, inflammation, blodfetter, och andra metaboliska processer.
  1. **Viktminskningens betydelse:** Studien understryker vikten av viktnedgång som en strategi för att minska de medicinska farorna förknippade med fetma. Författaren poängterar att även en måttlig viktnedgång kan ha positiva hälsoeffekter.
  1. **Behandlingsalternativ:** Slutligen diskuteras behandlingsalternativ för fetma, inklusive livsstilsförändringar, kost, motion och i vissa fall läkemedel eller kirurgiska ingrepp.

Sammanfattningsvis är Pi-Sunyers studie en omfattande översikt över de medicinska faror som fetma kan medföra. Den understryker vikten av att hantera och förebygga fetma för att minska risken för allvarliga hälsoproblem, särskilt hjärt- och kärlsjukdomar. Studien fungerar som en viktig resurs för hälso- och sjukvårdspersonal samt för allmänheten som vill förstå kopplingen mellan fetma och hälsa.

2. Poirier et al. (2006) i "Obesity and cardiovascular disease: pathophysiology, evaluation, and effect of weight loss":

Denna studie fokuserar på sambandet mellan fetma och hjärt- och kärlsjukdomar. Författarna diskuterar patofysiologin bakom detta samband och betonar vikten av att utvärdera och behandla fetma för att minska risken för hjärt- och kärlproblem. De diskuterar också effekterna av viktnedgång på att förbättra hjärt-kärlhälsa.

Studien "Obesity and Cardiovascular Disease: Pathophysiology, Evaluation, and Effect of Weight Loss" av Poirier och medförfattare, publicerad i tidskriften Circulation år 2006, syftar till att belysa sambandet mellan fetma och hjärt- och kärlsjukdomar samt att diskutera de patofysiologiska mekanismerna bakom detta samband. Studien fokuserar också på hur viktminskning kan påverka hjärt- och kärlhälsan.

Här är en sammanfattning av huvudpunkterna i studien:

  1. **Fetma och kardiovaskulär sjukdom:** Studien betonar att fetma är en betydande riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar, inklusive hjärtinfarkt, stroke, och hjärtsvikt. Författarna diskuterar hur fetma kan leda till utvecklingen av dessa sjukdomar.
  2. **Patofysiologiska mekanismer:** Poirier och medförfattare går igenom de komplexa biologiska och fysiologiska mekanismerna genom vilka fetma påverkar kardiovaskulär hälsa. Detta inkluderar insulinresistens, inflammation, högt blodtryck och ändringar i blodfetter.
  3. **Viktminskningens positiva effekter:** Studien poängterar att viktminskning kan ha betydande fördelar för hjärt- och kärlhälsan. Det kan förbättra riskfaktorer som blodtryck, kolesterolnivåer och glukosmetabolism.
  4. **Utmaningar med att uppnå viktminskning:** Författarna tar upp de utmaningar som patienter med fetma kan möta när de försöker gå ner i vikt och diskuterar olika strategier för att uppnå och bibehålla viktminskning.
  5. **Behandlingsalternativ:** Slutligen diskuterar studien olika behandlingsalternativ för personer med fetma som syftar till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Detta inkluderar livsstilsförändringar, diet, motion och, i vissa fall, medicinering eller kirurgiska ingrepp.

Sammanfattningsvis ger Poirier och medförfattare en omfattande översikt över sambandet mellan fetma och kardiovaskulär sjukdom. Studien belyser vikten av att hantera fetma som en strategi för att minska risken för hjärt- och kärlkomplikationer. Den fungerar som en värdefull källa för hälso- och sjukvårdspersonal och forskare som arbetar inom området hjärt- och kärlhälsa samt fetma.

Båda studierna understryker att fetma är en betydande riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar och betonar vikten av att förebygga och behandla fetma för att förbättra långsiktig hjärt- och kärlhälsa.

2. Typ 2-diabetes:

  - Kahn, S. E., Hull, R. L., & Utzschneider, K. M. (2006). Mechanisms linking obesity to insulin resistance and type 2 diabetes. Nature, 444(7121), 840-846.

  - Hossain, P., Kawar, B., & El Nahas, M. (2007). Obesity and diabetes in the developing world—a growing challenge. New England Journal of Medicine, 356(3), 213-215.

3. Sömnapné:

  - Young, T., Peppard, P. E., & Taheri, S. (2005). Excess weight and sleep-disordered breathing. Journal of Applied Physiology, 99(4), 1592-1599.

  - Punjabi, N. M. (2008). The epidemiology of adult obstructive sleep apnea. Proceedings of the American Thoracic Society, 5(2), 136-143.

4. Fettlever:

  - Neuschwander-Tetri, B. A. (2010). Hepatic lipotoxicity and the pathogenesis of nonalcoholic steatohepatitis: the central role of nontriglyceride fatty acid metabolites. Hepatology, 52(2), 774-788.

  - Ratziu, V., Bellentani, S., Cortez-Pinto, H., Day, C., Marchesini, G. (2010). A position statement on NAFLD/NASH based on the EASL 2009 special conference. Journal of Hepatology, 53(2), 372-384.

5. Artros:

  - Blagojevic, M., Jinks, C., Jeffery, A., & Jordan, K. P. (2010). Risk factors for onset of osteoarthritis of the knee in older adults: a systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis and Cartilage, 18(1), 24-33.

  - Oliveria, S. A., Felson, D. T., Cirillo, P. A., Reed, J. I., & Walker, A. M. (1999). Body weight, body mass index, and incident symptomatic osteoarthritis of the hand, hip, and knee. Epidemiology, 10(2), 161-166.

6. Cancer:

 - Calle, E. E., Rodriguez, C., Walker-Thurmond, K., & Thun, M. J. (2003). Overweight, obesity, and mortality from cancer in a prospectively studied cohort of US adults. New England Journal of Medicine, 348(17), 1625-1638.

  - Renehan, A. G., Tyson, M., Egger, M., Heller, R. F., & Zwahlen, M. (2008). Body-mass index and incidence of cancer: a systematic review and meta-analysis of prospective observational studies. The Lancet, 371(9612), 569-578.

7. Psykisk ohälsa:

  - Luppino, F. S., de Wit, L. M., Bouvy, P. F., Stijnen, T., Cuijpers, P., Penninx, B. W., & Zitman, F. G. (2010). Overweight, obesity, and depression: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Archives of General Psychiatry, 67(3), 220-229.

  - Atlantis, E., & Baker, M. (2008). Obesity effects on depression: systematic review of epidemiological studies. International Journal of Obesity, 32(6), 881-891.

8. Reproduktiva problem:

  - Pasquali, R., Patton, L., & Gambineri, A. (2007). Obesity and infertility. Current Pharmaceutical Design, 13(33), 3649-3657.

  - Bellver, J., Pellicer, A., García-Velasco, J. A., & Ballesteros, A. (2013). Obesity reduces uterine receptivity: clinical experience from 9,587 first cycles of ovum donation with normal weight donors. Fertility and Sterility, 100(4), 1050-1058.

9. Andningsproblem:

  - Wang, Y., Beydoun, M. A., Liang, L., Caballero, B., & Kumanyika, S. K. (2008). Will all Americans become overweight or obese? Estimating the progression and cost of the US obesity epidemic. Obesity, 16(10), 2323-2330.

  - Castro-Rodriguez, J. A., Holberg, C. J., Morgan, W. J., Wright, A. L., & Martinez, F. D. (2001). Increased incidence of asthmalike symptoms in girls who become overweight or obese during the school years. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 163(6), 1344-1349.

10. För tidig död:

   - Adams, K. F., Schatzkin, A., Harris, T. B., Kipnis, V., Mouw, T., Ballard-Barbash, R., ... & Leitzmann, M. F. (2006). Overweight, obesity, and mortality in a large prospective cohort of persons 50 to 71 years old. New England Journal of Medicine, 355(8), 763-778.

   - Peeters, A., Barendregt, J. J., Willekens, F., Mackenbach, J. P., Al Mamun, A., & Bonneux, L. (2003). Obesity in adulthood and its consequences for life expectancy: a life-table analysis. Annals of Internal Medicine, 138(1), 24-32.

Dessa referenser ger en överblick över den vetenskapliga litteraturen om riskerna för personer med obesitas. Det är viktigt att notera att detta bara är ett urval och att det finns mycket mer forskning inom detta område.